Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre noe. Det handler om å gjøre tjenester mer effektive samtidig som man må tenke på sikkerhet og personvern.

Det snakkes mye om digitalisering – alt skal digitaliseres, for da blir det så mye bedre og billigere. Samtidig ropes det varsku om at kunstig intelligens vil skyve mennesket til side, mens automatisering og roboter vil føre til at vi alle blir arbeidsløse. Henger dette på greip?

La oss derfor begynne med å definere hva vi mener med digitalisering. I den norske utgaven av Wikipedia står det at «begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.» (kilde: Wikipedia om Digitalisering).

Som oftest er det den siste delen av definisjonen (innføring av digital teknologi) det siktes til når man snakker om digitalisering i både næringslivet og offentlig sektor. Men skal man lykkes med digitalisering, kreves det mer enn bare teknologi; det kreves kompetanse, erfaring og endringsvilje. Manag-E leverer derfor ikke bare verktøy for digitalisering, men også kompetanse i form av rådgivning, opplæring, løsningsdesign og implementering.

Rådgivning

Endringsprosesser må drives frem av noen som har kompetanse på området

Opplæring

For å sikre vellykket digitalisering, kreves det kompetanseheving i hele organisasjonen

Analyse av nåsituasjon

Kunnskap om hvor man er kreves for å vite hvor veien skal gå

Utvikle målbilde

Gjennom workshops utarbeides et omforent målbilde for hvor man skal

Gap analyse

Ved å se målbilde og nåsituasjon opp mot hverandre, finner man hva som bør endres

Implementering

En tiltaksplan basert på de «gap» som har størst verdi i forhold til kostnad gir gunnlaget for gjennomføringen

Et komplett forprosjekt for digitalisering, dvs. før implementeringen, er illustrert nedenfor:

Det er viktig å alltid få med seg alle de fire områdene som er illustrert under prosjektmodellens fire steg.

Titlaksplanen bør alltid inneholde en evaluering av tiltakene hvor man ser på både økonomiske og teknologiske aspekter. Dette gjør vi gjerne i en veldig enkel modell, illustrert nedenfor:

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management